backPowrót do 4/2014
General and Professional Education
4/2014 pp. 51-58

WLB coaching jako narzędzie pomagające pracownikom w osiągnięciu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The article presents the results of survey on the balance between professional and private life of employees of Lubuskie province. The working conditions provided by employers were analyzed. The authors of the research checked whether they favor the homeostasis between work and private life, according to the respondents. The results showed some deficits in this area. That has inspired the authors of the article to prepare a model of WLB process, which can be useful for reducing or liquidating the deficits of balance between private and professional life of members of the organization.

Słowa kluczowe

work-life balance, coaching, WLB coaching

Literatura

1. Allen D., Życie i praca. Jak znaleźć czas na wszystko, Wyd. GWP, Gdańsk 2013.

2. Atkinson M., Chois R., Wewnętrzna dynamika coachingu. Cykl, sztuka i nauka coachingu, New Dawn, Warszawa 2009.

3. Bakker A.B., Geurts S., Toward a dual-process model of work-home interference, Work and Occupations, Issue 31/2004.

4. Borkowska S., Praca a życie pozazawodowe, w: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy XXI wieku. Wyd. IPiSS, Warszawa 2004.

5. Borkowska S., Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Nr 240, Łódź 2010.

6. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

7. Czarkowska L., Wujec B., Kiedy możliwa jest zmiana? Od struktury sesji do energii zmiany w coachingu, Coaching Review, nr 1/2011.

8. Dembkowski S., Eldridge F., Hunter I., Coaching kadry kierowniczej, PWN, Warszawa 2010.

9. Frone M.R., Russell M., Cooper M.L., Antecedents and outcomes of work-family conflict: testing a model of the work-family interface, Journal of Applied Psychology, Vol. 77/1992.

10. Gross-Gołacka E., Równowaga praca-życie jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimi, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga: praca – życie – rodzina, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008.

11. Hawkins P., Coaching supervision, w: Cox E., Bachkirova T., Clutterbuck D. (red.), The Complete Handbook of Coaching, Sage, London 2010.

12. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

13. Levi L. Czy zaharowujemy się na śmierć? Gazeta Wyborcza, 23-24 marca 2013; Are We Working Ourselves to Death?, http://www.project-syndicate.org/commentary/are-we-working-ourselves-to-death- (09.01.2014 - data dostępu).

14. Lin N., Social capital: a theory o social structure and action, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

15. Mesjasz J., Zawodowa deformacja osobowości, http://www.miesiecznik-benefit.pl/index.php? wiad=483 (16.12.2013 - data dostępu).

16. Michel J.S., Kotrba L.M., Mitchelson J., Clark M.A., Baltes B.B., Antecedents of work-family conflict: A meta-analytic review, Journal of Organizational Behavior, Vol. 32/2011.

17. Misztal B., Trust in Modern Societies, Polity Press, Cambridge 1996.

18. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkim: strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2007.

19. Riedmann A., Working time and work-life balance in European companies. Establishment Survey on Working Time 2004–2005, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006.

20. Robak E., Kształtowanie równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników jako istotny cel współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, w: D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg (red.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wyd. AGH, Kraków 2010.

21. Seligman A.B., The Problem of Trust, Princeton University Press, Princeton 1997.

22. Sochańska M., Morysińska A., Makowska–Belta E., Kołakowska–Seroczyńska Z., Szarfenberg R., Mering T., Elastyczne formy zatrudnienia – skutki społeczne i ekonomiczne, Wrocław, https://careers.uni.wroc.pl/media/uploads/Elastyczne_formy_zatrudnienia_skutki_spoleczne_i_ekonomicznne.pdf (15.01.2014 - data dostępu).

23. Stankiewicz J., Bortnowska H., Łychmus P., Jak budować bądź podtrzymywać zaufanie klientów wobec banku poprzez jego pracowników? Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2/2009.

24. Stankiewicz J., Bortnowska H., Łychmus P., Conditions necessary to maintain work-life balance of employees - in the light of the research results, Management, Vol. 1/2014.

25. Stankiewicz J., Łychmus P., Bortnowska H., Deficyty równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym i możliwości ograniczenia ich przez programy WLB, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław 2014.

26. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004.

27. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.

28. Visser F., Williams L., Work-life Balance: Rhetoric versus reality? The Work Foundation, London 2006.

29. Whitmore J., Coaching for performance. GROWing human potential and purpose, Nicholas Brealey Publishing, Boston 2009.

30. Wilson C. (), Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, MT Biznes, Warszawa 2010.

31. Zhang J., Liu X., Antecedents of Work-Family Conflict: Review and Prospect, International Journal of Business and Management, Vol. 6/2011.