backPowrót do 1/2015
General and Professional Education
1/2015 pp. 17-25

Уровни сформированности рече-культурной адаптации иностранных студентов (на примере анализа креолизованных рекламных текстов)


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The article discusses the problem of implementation of speech and cultural adaptation of foreign students. The emphasis is on the fact that the most suitable for secondary socialization linguistic identity and cultural formation of the secondary image of the world are pragmatic authentic materials, namely creolized advertising texts. Designated levels and criteria of formation of speech and cultural adaptation in the new linguocultural community. Are examples of tasks and elements of exercises based on the analysis of texts creolized Ukrainian advertising and aimed at improvement linguistic and cultural knowledge. Theoretical propositions concerning the formation of the vocabulary of students mastering cultural information, mastering the rules of literary language are illustrated by the analysis of specific elements of advertising texts.

Słowa kluczowe

speech and cultural adaptation, foreign students, creolized advertising text, higher education, communication skills, cultural knowledge, level of development

Literatura

1. Azimov E.G., Novy slovar metodicheskikh terminom i ponyatij (teoria i praktyka obuczenia yazykam) / E.G. Azimov, A.N. Shukin. M.: Ikaz, 2009. – 448 s.

2. Gorina Zh.D., Movlennovo-kulturna adaptatsiya inozemnykh studentom shlyakhom analizu kreolizovannykh tekst iv ukrainskoj reklami / Zh.D. Gorina, A.A.Gadomska // Nauka i osvita. – 2014. – №10. – С. 51-54

3. Zherebilo T.V., Terminy i ponyatia lingvistiki: obshee yazykoznanie. Sotsiolingvistika: slovar-spravochnik / T/V/ Zherebilo. – Nazran: Piligrim, 2011. – 280 s.

4. Zasekina L.V., Movlenneva adaptatsiya osobististsi yak predmet psikholingvistichnego doslidhzenia / L.V. Zasekina. Psikhologichni perspektivi. – 2011. – Vip. 17. – S. 101-112.

5. Sadokhin A.P., Vvedinie v teoriyu mehzkulturnoi kommunikatsii / A.P.Sadokhin. – М.: Vysshaya shkola, 2005 – 310 s.

6. Ter-Minasova S.G., Yazyk i mezhkulturnaya kommunikatsiya / S.G. Ter-Minasova. – М.: Slovo, 2000. – 261 s.

7. Entsyklopedia Krugosvet: universalnaya naguchno-popularnaya on-line entsyklopedia Regzim dostuka: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/YAZIKOVAYA_KARTINA_MIRA.html, 10.12.2014.