Informacje o czasopiśmie

General and Professional Education (ISSN 2084-1469) jest czasopismem naukowym skierowanym do szerokiego grona pedagogów kształcących w zawodach humanistycznych, politechnicznych, artystycznych i innych. Artykuły przyjmowane są do publikacji i publikowane w języku angielskim, rosyjskim, francuskim i tymczasowo jeszcze w języku polskim. Nad odpowiednim poziomem artykułów czuwa międzynarodowy Komitet Naukowy i zespół międzynarodowych recenzentów.

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, czasopismo General and Professional Education (ISSN 2084-1469) otrzymało 9 pkt. (poz. 608 w części B).

W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące:

  • ogólnych zagadnień dydaktyki i pedagogiki
  • procesu kształcenia w uczelniach wyższych
  • problemów kształcenia dorosłych
  • problemów edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.


O przyjęciu do publikacji artykułu decyduje Redaktor Naczelny na podstawie dwóch recenzji, w tym jednej recenzenta z innego kraju niż autor artykułu.

Wersja drukowana General and Professional Education jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.

Zawartość czasopisma jest umieszczona w otwartym dostępie na podstawie licencji CC BY 4.0.