backPowrót do 3/2012
General and Professional Education
3/2012 pp. 7-11

pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The paper presents results of survey performed in a group of representatives of technical profession employers and vocational school teachers. The survey concerns the quality of education and skills required in technical professions. The aim of the survey elaboration is highlighting polish labor market needs and showing possibilities of secondary schools opportunities in educating future employees.

Słowa kluczowe

polish labor market, secondary education, vocational education

Literatura

1. Bernaciak A.,  Przedsiębiorstwa wobec wymagań ochrony środowiska”, Wydawnictwo Salamandra, Poznań 2000.

2. Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.

3. Dretkiewicz–Więch J., Technologia mechaniczna. Techniki wytwarzania, WSiP, Warszawa 2000.

4. Mały rocznik statystyczny Polski 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.

5. Rocznik statystyczny przemysłu, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.

6. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.

7. Rocznik statystyczny województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.

8. Gnutek Z., Analiza trendów w Polsce, Europie i na świecie dotyczących rynku pracy, w tym zapotrzebowania na nowe kwalifikacje i specjalizacje zawodowe w zakresie mechaniki i budowy maszyn, [w] Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje, red. Kupczyk T.,Wrocław 2005, pp. 67-73

9. Górecki A., Grzegórski Z., Montaż i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych, WSiP, Warszawa 1996.

10. Hansen A., Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa 1998.

11. Karpiński A., Paradysz S., Penconek B., Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 1999.

12. Karpiński T., Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa 2004.

13. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy – wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa 2001.

14. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1998.

15. Lewandowski R.: Refleksje nad kształceniem zawodowym w Polsce, General and Professional Education, 2/2011, pp. 28-32.

16. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2012 r., Podstawa programowa kształcenia w zawodach, Warszawa 2012.