backPowrót do 3/2014
General and Professional Education
3/2014 pp. 82-88

Модернизациясистемы высшего образования в России в рамках реализации проекта tempus IV – proset


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The article deals with the modernization of higher education in Russia within the competence-based approach with regard to the principles of Bologna Declaration, realization of EU project TEMPUS IV – ProSET and targets of the State Program “Development of Education for 2013-2020”. The author touches upon the problem of formation ELTs’ competence in testology, the need to improve the system of testing and assessment.

Słowa kluczowe

modernization of higher education in Russia, Bologna Declaration, European Union, TEMPUS program, project ProSET, testing, assessment in foreign language

Literatura

1. Bolonskiy protsess i yego znachenye dlya Rossii. Integratsya vysshego obrazovanya v Yevrope. Pod red. K. Pursiaynena i S.A. Medvedeva.- M.: RETSEP, 2005. – 199 s.

2. Borisova S.A., Kuznetsova O.YU., Modernizatsya sistemy kontrolya v obuchenii inostrannomu yazyku v rossiyskikh vysshikh uchebnykh zavedenyakh// Aktualnye voprosy prepodavanya i otsenki urovnya vladenya inostrannym yazykom v shkole i vuze. Materialy Vserossiyskoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, g. Ulyanovsk, 2012 g. / Otv. red. Prof. S.A. Borisova. – Ulyanovsk, 2012. - S. 115-119.

3. Programma «Razvitye obrazovanya na 2013-2020 gody» . http://nios.ru/files/razvitie.pdf [Rezhim dostupa: 30.06.2014].

4. Course Handbook for Promoting Sustainable Excellence in English Language Testing and Assessment. The ProSET Project Group. Edited by Anthony Green, Carolyn Westbrook, Natalia Burenina.