backPowrót do 3/2014
General and Professional Education
3/2014 pp. 89-95

Выявление возможностей полихудожественного подхода к решению вопросов эстетического воспитания студентов педагогического вуза


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The article is devoted to the analysis of the poly-artistic approach potential in the research of the process of future teachers’ aesthetic education. The essence and content of this approach is analyzed, its potential in process of future teachers’ aesthetic education is defined.

Słowa kluczowe

art, aesthetic education, poly-artistic approach

Literatura

1. Averyanov A.N., Sistemnoye poznanye mira: metodologicheskye problemy / A.N. Averyanov. – M.: Politizdat, 1985. – 263 s.

2. Blauberg V.I., Stanovlenye i sushchnost sistemnogo podkhoda / I.V. Blauberg, E.G. Yudin. – M.: Nauka,1973. – 271s.

3. Vanslov V.V., Chto takoye iskusstvo [Tekst] / V.V. Vanslov.- M.: Izobrazitelnoye iskusstvo, 1989.- 326 s.

4. Vzaimodeystvye iskusstv // Kratky slovar po estetike. http://esthetik.narod.ru/vzaimodeistvie _iskusstv/ [Rezhim dostupa: 25.06.2014].

5. Gritskevich T.I., Tendentsi reformirovanya otechestvennogo obrazovanya: myslimoye i deystvitelnoye v realizatsi natsionalnogo proyekta / T.I. Gritskevich // Filosofya obrazovanya. – 2008. №3(24). – S. 189-196.

6. Zis A.YA., Konfrontatsi v estetike: Ocherki o prirode iskusstva / A.YA. Zis. – M.: Iskusstvo, 1980. – 239 s.

7. Zuykova Ye.N., Vzaimodeystvye iskusstv v istorii doshkolnoy pedagogiki v Rossii, konets 19-20 vekov: dis. kand. ped. nauk: 13.00.01 / Ye.N. Zuykova. – M.: Issledovatelsky Tsentr esteticheskogo vospitanya RAO, 1996. – 171 s.

8. Ivasiv B.I., Vospitanye esteticheskogo vkusa uchashchikhsya nachalnykh klassov v protsesse kompleksnogo vozdeystvya iskusstva: dis. kand. ped. nauk: 13.00.01 / B.I. Ivasiv. - M., 1983. – 212 s.

9. Kagan M.S., Sistemny podkhod i gumanitarnoye znanye: izbr. stati / M.S. Kagan. – L.: Izd-vo Leningradskogo universiteta, 1991. – 384 s.

10. Losev A.F., Istorya esteticheskikh kategory / A.F. Losev, V.P. Shestakov. – M.: Iskusstvo, 1965. – 107 s.

11. Novy entsiklopedichesky slovar. - M.: Bolshaya Rossiyskaya entsiklopedya RIPOL klassik, 2005. - 1456 s.

12. Sterkhova N.S., Neytralizatsya negativnogo vliyanya sotsialno-ekonomicheskikh i moralno-eticheskikh problem na esteticheskye vkusy studentov professionalnykh obrazovatelnykh uchrezhdeny. N.S. Sterkhova, ZH.S. Klimova // Nauchnyy poisk. – 2012. - №2(3). – S. 250-254.

13. Shevchenko G.P., Vzaimodeystvye literatury, muzyki i zhivopisi v khudozhestvennom obrazovanii uchashchikhsya / G.P. Shevchenko // Esteticheskoye vospitanye shkolnikov v prepodavanii literatury. – Sverdlovsk, 1973. – 178 s.

14. Shishlyannikova N.P., Integratsya iskusstv na urokakh / N.P. Shishlyannikova // Nachalnaya shkola. – 1999. - № 10. – S.25-30.

15. Yusov B.P., Sovremennaya kontseptsya obrazovatelnoy oblasti «Iskusstvo» v shkole / B.P. Yusov // Vidy iskusstva i ikh vzaimodeystvye. – M.: Pedagogika, 2001. – 191 s.

16. Yusov B.P., Strategya vzaimodeystvya iskusstv v vospitanii shkol'nikov (Novaya paradigma) // Vzaimodeystvye iskusstv: metodologya, teorya, gumanitarnoye obrazovanye: materialy Mezhdunar., nauch.-praktich. konf. pod red. L.P. Kazantseva; sost. P.S. Volkova. - Astrakhan, 1997. - S. 214-220.