backPowrót do 4/2016
General and Professional Education
4/2016 pp. 39-47

Warunki sprzyjające realizacji intermentoringu w organizacji (w świetle wyników badań)


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The labor market changes constantly. There are changes not only in the age structure of economically active people, but also in their competencies. The article proposes intermentoring as a way of sharing information between people belonging to different generations (among of them: Generation Y and Baby Boomers). It also identifies characteristics of the culture of mentoring conducive to knowledge sharing between workers belonging to different generations. In addition, the article shows the results of a survey, which revealed the limited knowledge of the workers in Lubuskie Province about mentoring, but also some conditions conducive to many local organizations to use that training technique.

Słowa kluczowe

generations on labor market, knowledge sharing, intermentoring

Literatura

1. Balicki, J., Uwarunkowania i skutki kryzysu demograficznego w Polsce, Teologia i Moralność, T. 7, 2010.

2. Baran, M., Intermentoring – korzyści zastosowania w firmie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1146, 2013, Organizacja i Zarządzanie, z. 51, Łódź, s. 267-274.

3. Baran, M., Kłos, M., Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, Marketing i Rynek, 5, 2014, s. 923-929.

4. Bąk M., Bednarz, P., Zostań mentorem, Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2013.

5. Bieniek, I., Pliszka, B., Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie międzypokoleniowego transferu wiedzy w przedsiębiorstwach przemysłowych, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, 72, 2014, s. 9-30.

6. Brzeziński, M., Mietlicka, D., Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MŚP Polski Wschodniej – studium przypadku, w: M. Stefański (red.), Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia, 3, 2011, s. 53-71.

7. Cameron, K.S., Quinn, R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, 2006.

8. CBOS, Studia wyższe – dla kogo, po co i z jakim skutkiem? Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013.

9. Chomątkowska, B., Smolbik-Jęczmień, A., Zespoły wielopokoleniowe wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy w warunkach nowej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 763, 2013, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 105, s. 193-202.

10. Czapiński, J., Młodzi Polacy na progu dorosłości – czy dadzą sobie radę? Nateriały konferencyjne: Generacja Y – szansa czy konflikt, GM Solutions, Warszawa 2012.

11. European Commission, Population ageing in Europe. Facts, implications and policies, Brussel, https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/kina26426enc.pdf (dostęp 10.05.2016).

12. Gojny, M., Zbierowski, P., Intermentoring pokoleniowy jako metoda walki z konsekwencjami procesu starzenia się społeczeństwa w organizacjach, Współczesne Zarządzanie, 2, 2013, s. 159-168.

13. Guerin, B., Hoorens, S., Khodyakov, D., Yaqub, O., A growing and ageing population. Global societal trends to 2030, Thematic report 1, RAND Corporation, Santa Monica, California, Cambridge, 2015.

14. Hardey, M., Generation C: content, creation, connections and choice, International Journal of Market Research, vol. 53, No. 6, 2011, pp. 749-770.

15. Hofstede, G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.

16. Jankowska, A., Y bez kompleksów, Wprost, 8. marca 2015.

17. Kmiotek, K., Piotrowska, N., Absolwent jako potencjalny pracownik - korzyści i zagrożenia wiążące się z zatrudnianiem pokolenia Y, Modern Management Review, vol. XVIII, 20, 4, 2013, s. 107-115.

18. Kostrzewski, L., Miączyński, P., GUS bije na alarm: Polska będzie się wyludniać i gwałtownie starzeć, http://wyborcza.biz/biznes/1,147752,19477117,gus-bije-na-alarm-polska-bedzie-sie-wyludniac-i-gwaltownie.html (dostęp 10.05.2016).

19. Kotler, Ph., Armstrong, G., Principles of Marketing, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2010.

20. Lieber, L.D., How HR Can Assist in Managing the Four Generations in Today’s Workplace, Employment Relations Today, No. 36, 2010, pp.85-91.

21. Marston, C., Motivating the "What's In It For Me" Workforce: Manage Across the Generational Divide and Increase Profits, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2007.

22. Mazur, K., Mentoring jako narzędzie kształtowania kompetencji (komunikat ze studiów nad literaturą), w: S.A. Witkowski, T. Listwan, (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.

23. Megginson, D., Clutterbuck, D., Mentoring w działaniu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.

24. Mering, T., Strategia Unii Europejskiej wobec starzenia się ludności, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, Tom 18, Nr 7, 2012, s. 39-50.

25. Mesjasz, J., Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach. Forum Oświatowe, 2(49), s. 73-88, http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/41 (dostęp 18.02.2015).

26. Miś, A., Generational identity in organizations. Challenges for Human Resources Management, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 224, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.

27. Olson, P., Brescher, H., The Power of 4. The Four Generations: Who They Are, http://www.adayana.com/sites/default/files/docs/whitepapers/The%20Four%20Generations%202011-03_2.pdf (dostęp 17.02.2015).

28. Potocki, A., (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.

29. Schein, E., Organizational Cuture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco-London 1986.

30. Smircich, L., Concepts of Culture and Organizational Analysis, Administrative Science Quarterly, Vol. 28(3), 1983, pp. 339-358.

31. Smolbik-Jęczmień, A., Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice, Nauki o Zarządzaniu, 1(14), 2013, s. 89-97.

32. Stachowska, S., Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 2012, s. 33-56.

33. Stankiewicz, J., Bortnowska, H., Intermentoring jako technika dzielenia się wiedzą między pracownikami z różnych generacji (w świetle wyników badań), (w druku), 2016.

34. Sułkowski, Ł., Czy jest możliwe kształtowanie kultury organizacyjnej? Organizacja i Kierowanie, 4, 2001, s.99-110.

35. Szymczyk, J., Baby Boomers, X i Y, czyli wielopokoleniowe miejsce pracy, http://cenabiznesu.pl/-baby-boomers-x-i-y-czyli-wielopokoleniowe-miejsce-pracy (dostęp 10.05.2016).

36. Świeszczak, K., Ziemba, M., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie – szansa czy zagrożenie? w: E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, Część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013.

37. Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

38. Woszczyk, P., Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji, w: P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Wydawnictwo HRP Group, Łódź 2013.

39. Zachary, L., Creating a mentoring culture: The organization's guide, Jossey-Bass, San Francisco 2005.

40. Zagórowska, A., Konflikt generacyjny wokół pracy, w: A. Zagórowska (red.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region – Polska – Europa – Świat. Część I. Młodzież a edukacja i rynek pracy, Politechnika Opolska, Opole 2012.

41. Zbiegień-Maciąg, L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 2002.

42. Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B., Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów, Nauki o Zarządzaniu Management Sciences, 2(27), 2016, s. 196-206.