backPowrót do 4/2017
General and Professional Education
4/2017 pp. 36-42

Zaangażowanie młodych uczestników rynku pracy w działalność organizacji pozarządowych jako czynnik sprzyjający rozwojowi kompetencji zawodowych (w świetle wyników badań)


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

Working in NGOs can be an opportunity for young participants in the labour market to develop competencies and to gain practical experience. On the other hand, for non-profit entities it is a chance to employ the staff. The article presents the results of a survey conducted among young people (up to the age of 26) concerning the effects of their development in cooperation with the third sector.

Słowa kluczowe

non profit organizations, young participants in the labour market, development, competencies, career

Literatura

1. Armstrong, M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011.

2. Bogacz–Wojtanowska, E., Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006.

3. Bukowska, U., Rozwój kompetencji pracowników, [w:] A. Szałkowski (red.), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa, 2002.

4. Dobrowolski, Z., Szkolenia pracowników, Wyd. ORGANON, Zielona Góra, 2002.

5. Drzeżdżon, W., Przeobrażenia polskiego rynku pracy u progu XXI wieku. Wyzwania dla pedagogiki pracy, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 8, 2011, s. 242-259.

6. Fudaliński, J., Perspektywa rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce, Difin, Warszawa, 2013.

7. Górecki, M., (2013), Wolontariat - idea, organizacja, doświadczenia, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne, 1, 2013, s. 81-110.

8. Główny Urząd Statystyczny, Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, Warszawa, 2014.

9. Kryński, Z., Rozwój pracowników, [w:] H. Czubasiewicz (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Akademickie, Warszawa, 2001.

10. Litwin, J., Szkolenie pracowników, [w:] W. Golnau (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa, 2004.

11. Makuch, M., Rozważania o pracy z perspektywy współczesnego społeczeństwa. Ujęcie psychologiczno-społeczne, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., Wrocław, 2014.

12. Manyjka, J., Lund, S., Auguste, B., Ramaswamy, S., Help wanted: the future of work in advanced economies, McKinsey Global Institute, https://www.mckinsey.com (dostęp 21.12.2015).

13. Ochman, M., Jordan, P., Wolontariusze - źródłem siły organizacji, Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, Baltimore, 1997.

14. Pawlak, Z., Personalna funkcja firmy, Poltext, Warszawa, 2003.

15. Pocztowski, A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa, 2007.

16. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Bezrobocie wśród młodych? Czas na reindustrializację!, http://www.pism.pl/ files/?id_plik=14479 (dostęp 13.05.2015).

17. Popiołek, A., Śmieciówki biją rekordy. Młodzi ludzie bez szans na etat [RAPORT], Gazeta Wyborcza, 18.03.2014.

18. Rustecki, W., (red.), Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa, 2011.

19. Stankiewicz, J., Seiler, B., Bortnowska, H., Studenci kierunków menedżerskich wobec pracy ochotniczej (w świetle wyników badań), Zarządzanie i Finanse, Vol. 14, nr 2/1, 2016, s. 401-413.

20. Suchodolski, A., Rozwój pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, CH BECK, Warszawa, 2002.

21. Sytuacja na rynku pracy w Polsce wśród osób młodych, http://www.nestle.pl/asset-library/documents/nestl%C3% A9%20youth%20employment%20initiativekontekst%20spo%C5%82 eczny.pdf (dostęp 21.08.2014).

22. Szczęsna, A., Danilewicz, D., System szkoleń, [w:] T. Rostkowski (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa, 2004.

23. Wciseł, W., (red.), Podręcznik zarządzania NGO, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Warszawa, 2015.

24. Wilsz, J., Implikacje globalizacji dla rynku pracy, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 197, 2014.

25. Woźniak, Z., Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. Trzeci sektor, IFiS PAN, Warszawa, 2002.

26. Ziębicki, B., (2004), Counselling pracowniczy jako nowoczesna metoda doskonalenia potencjału kadrowego w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków, Nr 648, 2004, s. 65-75.