backPowrót do 4/2018
General and Professional Education
4/2018 pp. 35-42

Pożądane kompetencje dotyczące etyki zawodowej w profesjach zaufania publicznego (w świetle wyników badań)


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

In the contemporary market economy, the ethical rules are becoming increasingly important. The object of interest of researchers dealing with that issue is also the ethical dimension of professions, including those ones which are related to accounting and finance. The aims of the article are: a. identification of competences necessary for people working in the public trust occupations associated with accounting and finance, especially those ones which are required by professional ethics, b. determining the opinions of economics students about knowledge, skills, attitudes and behaviours necessary in their future professions, c.  examination of their needs in the field of developing their knowledge of professional ethics, d.  identification of the subject of classes from the abovementioned topics and useful training techniques. To achieve them, the survey was carried out and the relevant literature was analysed.

Słowa kluczowe

professional ethics, professions that require public trust, students of economics, training

Literatura

1. Antkowiak, P., Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów, Przegląd Politologiczny, nr 1, 2013, s, 129-142.

2. Bortnowska, H., Barańczak, A., Studenci ekonomii wobec etyki w zawodach związanych z finansami i rachunkowością (w świetle wyników badań), [w:] Gawłowicz, I., Maciejewski, S. (red.), Generosos animos labor nutrit (Praca jako zjawisko społeczne i prawne), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2018.

3. Bortnowska, H., Łychmus, P., Stankiewicz, J., Możliwości wykorzystania technik szkoleniowych celem upowszechniania etyki podczas kształcenia pracowników, [w:] Balcerzak, A., Rogalska, E. (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009, s. 197-208.

4. Buczkowska, A., Etyka zawodu księgowego w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 41, 2011, s, 45-55.

5. Bukowska, U., Rozwój kompetencji pracowników, [w:] Szałkowski, A. (red.), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa, 2002, s. 49-70.

6. Cewińska, J., Grzesiak, L., Kabalski, P., Kusidel, E., Profil osobowości studentów rachunkowości  a wymogi współczesnego systemu rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 90, 2016, s. 87-104.

7. Czerw, A., Borkowska, A., Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej, Psychologia Społeczna, nr 54, 2010, s. 303-315.

8. Dellaportas, S., Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle, Accounting Forum, 37, 2013, pp.  29-39.

9. Drumlak, U., Księgowy jako zawód zaufania publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, nr 18, 2009, s. 91-104.

10. Dżeżdżon, W., Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, nr 10, 2013, s. 21-35.

11. Garstka, M., Etyka zawodowa w rachunkowości, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, nr 17/1, 2014, s. 61-72.

12. Hogan, Ch., Rezaee, Z., Riley, R., Velury, U., Financial Statement Fraud: Insights from the Academic Literature, Auditing, Journal of Practice & Theory, 27/2, 2008, pp. 231-252.

13. Holland, J., Making vocational choices. Psychological Assessment Resources, 3rd ed., Odessa, 1997.

14. Januszek, H., Sikora, J., Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 1998.

15. Jaworska, E., Ryzyko etyczne w zawodzie księgowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 61, 2013, s. 75-85.

16. Kisielewicz, A., Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasada samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów, 2013.

17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.

18. Krasnowolski, A., Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Warszawa, 2013.

19. Lazari-Pawłowska, I., Etyka. Pisma wybrane, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1992.

20. Łabieniec, P., Etyka. Etyka Zawodowa. Prawo (zarys problematyki), Prokurator, nr 2, 2002, s.  21-33.

21. Mazur, Ł., Żuk, R., Zawody zaufania publicznego, Fiskus, 8, 2017, www.e-podatnik.pl/artykul/fiskus/12584/ Zawody_zaufania_publicznego.html. (dostęp 15.05.2018).

22. Mazurkiewicz, G., Dylematy etyczne w rachunkowości – jako efekt problemów współczesnej gospodarki światowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego NR 890, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 120, 2015, s. 67-78.

23. Michniak, J., Etyka w pracy księgowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 39, 2016, s. 23-33.

24. Nadolna, B., Wartości etyczne i zawodowe w edukacji księgowego, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 287(63), 2011, s. 179-188.

25. Orb, A., Eisenhauer, L., Wynaden, D., Ethics in Qualitative Research, Journal Of Nursing Scholarship, 33, 2000, pp. 93-96.

26. Paszkiewicz, A., Silska-Gembka, S., Główny księgowy a księgowy – oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji miękkich, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 311(75), 2014, s. 163-170.

27. Pickett, K., Pickett, J., Financial Crime Investigation and Control, John Wiley & Sons Inc. New York, 2002.

28. Rogowski, W., Whistleblowing: bohaterstwo, zdrada czy interes? Przegląd Corporate Governance, 1(9), 2007, s. 23-41.

29. Rydzewska-Włodarczyk, M., Kompetencje specjalistów z zakresu rachunkowości zarządczej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 311(75), 2014, s. 189-198.

30. Sakowska, K., Zapolska, K., Deregulacja zawodów zaufania publicznego a bezpieczeństwo gospodarcze wybrane zagadnienia, [w:] Wenclik, M. (red.), Deregulacja zawodów w Polsce,: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża, 2015, s. 128-218.

31. Sawicka, J., Stronczek, A., Postrzeganie roli audytu wewnętrznego w budowaniu zaufania publicznego jednostek – przykład banku, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 244, 2015, s. 168-180.

32. Schultz, D., Schultz, S.,  Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa, 2002.

33. Sroka, R., Whistleblowing, czyli zapobieganie zagrożeniom, Harvard Business Review, wrzesień, dodatek 4, 2013.

34. Stanisz, A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 1, Statystyki podstawowe, StatSoft Polska, Kraków, 2006.

35. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Warszawa, 2005.

36. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Portret Księgowych, Raport Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Poznań, 2017.

37. Szreder, M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa, 2004.

38. Tomanek, J. (2014). Analiza wielowymiarowa w wykrywaniu oszustw księgowych, Studia Ekonomiczne nr 192, Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka II, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, s. 155-169.

39. Trubalski, A., Samorządy zawodów zaufania publicznego na przykładzie samorządu radców prawnych. Perspektywa konstytucyjnoprawna, Studia Iuridica Lublinensia, nr 21, 2014, s. 223-238.

40. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649.

41. Voss, G., Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 2, 2017, s. 333-334.

42. Waligórski, M., Pawłowski S., Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań, 2005.

43. Waściński, T., Kiedrowska, K., Ekonomiczność szkoleń pracowniczych. Poradnik menedżera, Elipsa, Warszawa, 2002.

44. Wiernek, B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, 2001.

45. Wszelaki, A., Znaczenie etyki zawodu księgowego w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 287, 2016, s. 123-132.